Recursos Galego Galego Castellano Castellano  
 
O tempo

Axenda
icoRecursos Municipais
entradaSocioculturais e deportivos Biblioteca, pavillóns, locais sociais,...
entradaSanitarios Centros médicos , farmacias.
entradaEducativos Colexios,escolas infantís, [ CRA de Vilaboa ].
entradaSociais Omix, Servizos Sociais, Emprego, Emigración, ...
entradaHumanos Rexistro, Urbanismo,...

 

Socioculturais e deportivos:

[BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL] [ CENTRO CULTURAL RIOMAIOR] Ampliar
...Álvaro Lois Collazo.
BibliotecaCasa da Cultura de Riomarior.
R/Pazos, 1A - 36142 San Adrián de Cobres.
Vilaboa (Pontevedra)

Contacto: Telf:986 673 806 Fax:986 672 546
biblioteca@vilaboa.org
vilaboa@rbgalicia.org

aumentar

Nela está ubicada a biblioteca municipal.

Horario:
De luns a venres de 16:00 - 22:00 horas.
Servicios: Sesións de Contacontos, proxección de películas, celebración das datas relacionadas co Libro, ordenadores con acceso público a internet,...

[PAVILLÓN DO TOURAL]
...Victor M.Reguera.
PavillónToural, en frente ó cimiterio de Vilaboa.
Contacto: 629 420 543aumentar

[PAVILLÓN DE RIO MAIOR]
PavillónSta. Cristina de cobres.
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

aumentar

[LOCAL SOCIAL DE PAREDES]
ParedesAñexo escola infantil
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252
aumentar

[LOCAL SOCIAL DE O PICHO] O Picho
Preto antiga Escola Unitaria
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252


aumentar


[LOCAL SOCIAL DE STA. CRISTINA]
Sta. CristinaÓ lado da Igrexa
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

 

aumentar


[LOCAL SOCIAL DE FIGUEIRIDO]
FigueiridoAntiga escola infantil ( O lado da Ponte que cruza a N550)
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

 

aumentar

[LOCAL SOCIAL DE BÉRTOLA]
Bértola (Ó lado da escola Unitaria)
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

 

aumentar

subir

Sanitarios:

[CENTRO MÉDICO TOURAL]

Centro Médico TouralÓ lado do adro da Igrexa de Vilaboa (Toural)
Contacto: 986 679 229

Servicios: Médico Xeral, Pediatra, matrona e enfermería.
Horario: N/D

aumentar

[CENTRO MÉDICO RIO MAIOR]
Contacto: 986 672 087
Servicios: Médico Xeral e enfermería.
Horario: N/D

[FARMACIA DE "O TOURAL"]
Contacto: 986 708 179
REY CARBALLEDA, ANTONIO
Toural Vilaboa 36140

[FARMACIA DE "RIO MAIOR"]
Contacto: 986 672 413
VERDE LUSQUIÑOS, ALBERTO L.
Rio Maior S/N - STA.Cristina de Cobres

[FARMACIA DE "SAN ADRIAN "]
Contacto:986 672768
ELENA CRESPO BERNÁRDEZ.L.
Pazos 15- S. Adrián de Cobres

subir

Educativos

[ CRA de Vilaboa ]. Colexio Rural Agrupadod de Vilaboa
aumentar

[GALESCOLA VILABOA ]
galescolaContacto:986 090 149 mail: galescolavilaboa@igualdadebenestar.org Web: Galescola Vilaboa
Servicios: Nenos/as 0-3 anos, con servizo de comedor. Horario: 7:30 - 20:30

aumentar

[COLEXIO PÚBLICO O TOURAL]
Contacto:986 708 341 Fax: 986 708 245
Servicios: Con aulas de Educación Infantil, aulas para educación primaria e aulas de ESO.

[COLEXIO PÚBLICO RIO MAIOR]
Colexio Rio MaiorContacto: 986 672 434
Servicios: Con aulas de educación primaria e aula de educación especial.

 

aumentar

[ESCOLAS INFANTIS]
Paredes: [...986 709 254]
Bértola: [...986 708 651]
Figueirido: [...986 709 278]
S. Adrián de Cobres: [...986 672 390]
Sta. Cristina de Cobres: [...986 672 572]

subir

Sociais:

[OMIX]
Funcións: A Oficina Municipal de Información Xuvenil é un servizo posto á túa disposición pola Concellería de Xuventude do teu concello onde podes atopar toda a información que a miúdo precisas e que non sabes onde buscar.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a 14:00 h.
mail:omix@vilaboa.org

[SERVICIOS SOCIAIS]

Funcións: informa, orienta e xestiona prestacións sociais de tódalas axudas que son concedidas pola Xunta, Deputación, Concello e outras entidades, e encargase da súa tramitación.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: Atención ó público: luns, mércores e venres de 9:00 a 14:30 h.
mail: ssociais@vilaboa.org

[EMPREGO]

Funcións: As súas actuacións están dirixidas principalmente ós desempregados.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a 14:00 h.
mail: emprego@vilaboa.org

[EMIGRACIÓN]
Funcións: Levan a cabo o Programa de Prevención e Integración para Colectivos Desfavorecidos do Concello de Vilaboa
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a a14:00

[ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL]

Funcións: Programar, organizar, dinamizar i evaluar proxectos de intervención social encamiñados ó desenrolo social, aplicando técnicas de dinámica de grupos e utilizando recursos comunitarios, culturais e de ocio e tiempo libre
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30
mail: info@vilaboa.org

[PIC (Punto de Información Catastral)]

Funcións: O Concello de Vilaboa ofrece o servizo de consulta e obtención de certificados catastrais telemáticos, coa finalidade entre outras de facilitar o exercicio do dereito de acceso dos cidadáns á información catastral. Estes certificados catastrais telemáticos producirán idénticos efectos aos certificados expedidos polos órganos da Dirección Xeral do Catastro con sinatura manuscrita. O Concello de Vilaboa asumiu con este PIC (Punto de Información Catastral) o papel de intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, ao que poderá subministrar toda a información que sobre o mesmo exista na base de datos nacional do Catastro.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.
mail: info@vilaboa.org

subir

Humanos:

[TESOURERÍA]

Funcións: A oficina de Tesourería é a encargada de levar a cabo tódolos temas relacionados co control e a realización de pagos e ingresos, a xestión da recadación, a provisión de fondos para os pagos e o control dos valores ou avais bancarios.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.

[SECRETARÍA]
Funcións: A secretaría do concello xestiona tódolos documentos administrativos referentes a trámites realizados no concello, rexidos pola secretaria xeral.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.
mail: secretaria@vilaboa.org

[RECADACIÓN]

Funcións: A oficina de recadación é a encargada do cobro de tódolos tributos, multas, etc., como son : - Recollida de Lixo - Impostos sobre vehículos - Impostos sobre bens inmobles ( Contribución ). - ...
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a 13:30 h

[REXISTRO]

Funcións: A función da oficina de Rexistro é administrar a entrada e saída de documentos ó concello. Cada documento procedente do exterior, sexa cal sexa o seu destino dentro do concello, debe pasar pola oficina de rexistro para que quede constancia da súa chegada ao concello. O Rexistro Xeral a través do sistema de Xanela Única dá entrada á documentación dirixida ao resto das Administracións Públicas.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.

[URBANISMO]

Funcións:
Servicio de Información: Realiza as funcións de Información ó Público, redacción das Informacións urbanísticas que se soliciten, Actas de Línea e Rasante, e Informes sobre Obras Menores.
Servicio de Disciplina : Realiza as Inspeccións e as funcións Técnicas e Administrativas de Actividades Clasificadas, Aperturas, Primeira Ocupación, Liquidacións Definitivas, Sancionadores e de Reposición da Legalidade. As Propostas de Resolución destes últimos corresponden á Administración do Servicio de Xestión.
Servicio de Xestión : Realiza as funcións administrativas de Plans Parciais, Estudios de Detalle, Obras Maiores e Propostas de Resolución de Sancionadores e de Reposición da Legalidade. Obras municipais: Dirixidas polo aparellador, debuxadas e controladas administrativamente polo Servicio de Xestión.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: Oficinas: de 9:00 a 14:30 h. Aparellador: martes e xoves a partir das 11:00 h.

[INTERVENCIÓN]

Funcións: A Oficina de Intervención é a encargada de levar a cabo a contabilidade e o control e a fiscalización interna da xestión económico-financeira e presupuestaria.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
mail: intervencion@vilaboa.org

[POLICIA LOCAL]

Funcións: Corpo de seguridade que ten o seu ámbito de actuación dentro do concello, desempeñando funcións como: - Ordenar e dirixi-lo tráfico. - Prestar auxilio en caso de accidentes. - Vixilar espacios públicos, edificios, instalacións. - Realizar funcións administrativas en relación ca normativa municipal.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.

subir

[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos